สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       นิราศภูเขาทองเป็นวรรณคดีประเภทนิราศ ได้รับการยกย่องว่าเป็นนิราศเรื่องที่ดีที่สุดของสุนทรภู่ ในปีพ.ศ. ๒๓๒๙ – ๒๓๙๘ ท่านแต่งนิราศเรื่องนี้จากการเดินทางไปนมัสการเจดีย์ภูเขาทอง ที่กรุงเก่า (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน) เมื่อเดือนสิบเอ็ด ปีชวด (พ.ศ. ๒๓๗๑) ขณะบวชเป็นพระภิกษุ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

ท 5.1 ม.1/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาและจุดประสงค์ในการแต่งนิราศภูเขาทอง

2. บอกชีวประวัติของประวัติสุนทรภู่ได้

3. บอกลักษณะคำประพันธ์ของนิราศ เนื้อหาและเรื่องย่อนิราศภูเขาทองได้

4. สรุปเนื้อหาวรรณคดีเรื่องนิราศภูเขาทองได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

2. เครื่องมือ

ใบงานเรื่อง การสรุปความรู้เบื้องต้นเรื่องนิราศภูเขาทอง

3. เกณฑ์                     

3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3.2 ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พินิจพิจารณ์
ชั่วโมง นิราศภูเขาทอง
เรื่อง นิราศภูเขาทอง (1) 27 ก.ค.64 (มีใบงาน)