สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       กลอนสุภาพ เป็นกลอนประเภทหนึ่ง ซึ่งลักษณะคำประพันธ์ของภาษาไทย ที่เรียบเรียงเข้าเป็นคณะ ใช้ถ้อยคำและทำนองเรียบๆ ซึ่งนับได้ว่ากลอนสุภาพเป็นกลอนหลักของกลอนทั้งหมด เพราะเป็นพื้นฐานของกลอนหลายชนิด หากเข้าใจกลอนสุภาพ ก็สามารถเข้าใจกลอนอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

5.1   ม.1/1   สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
            ม.1/2   วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  พร้อมยกเหตุผลประกอบ
            ม.1/3   อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
            ม.1/4   สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

2. อ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภท

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

1.1 ประเมินการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

1.2 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

2. เครื่องมือ

2.1 แบบประเมินการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

3. เกณฑ์                     

3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3.2 ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ  2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พินิจพิจารณ์
ชั่วโมง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ
เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ 22 ก.ค.64 (มีใบความรู้และสื่อเสียง)