สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความคิด และความรู้สึกต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

2.1  ม.1/5 พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูและสนทนา

           ม.1/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายความหมายของการพูดรายงานได้

2. อธิบายหลักการพูดรายงานได้

3. อธิบายมารยาทในการพูดได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

การนำเสนอผลงาน

3. เกณฑ์                     

3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3.2 ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้สุภาษิต
ชั่วโมง การพูดรายงาน
เรื่อง การพูดรายงาน 20 ก.ค.64 (มีใบความรู้)