สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนเรียงความจัดเป็นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่มีการใช้รูปแบบและมีการเรียบเรียงภาษาที่สละสลวย  โดยเฉพาะการเขียนเรียงความเชิงพรรณนาจะต้องอาศัยการเลือกสรรถ้อยคำที่ทำให้เกิดจินตภาพและความงามของภาษา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

2.1   ม.1/4   เขียนเรียงความ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการเขียนเรียงความและรูปแบบการเขียนเรียงความ

2. วิเคราะห์รูปแบบและหลักการเขียนเรียงความได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

การนำเสนอผลงาน

3. เกณฑ์                     

3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

            3.2 ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้สุภาษิต
ชั่วโมง การเขียนเรียงความ
เรื่อง การเขียนเรียงความ 19 ก.ค.64 (มีใบงานและใบความรู้)