สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม การสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. อธิบายคุณค่าด้านเนื้อหาในวรรณคดีเรื่องสุภาษิตพระร่วงได้

2. วิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาในบทประพันธ์เรื่องสุภาษิตพระร่วงได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

ด้านคุณลักษณะ 

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล