สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        สุภาษิตพระร่วงเป็นคำสอนที่มีมาตั้งแต่อดีตและยึดถือเป็นคติเตือนใจมาจนถึงปัจจุบัน  ด้วยเป็นสุภาษิตที่มีคุณค่า ให้ข้อคิด คติธรรมในการดำเนินชีวิต  นับว่าเป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าต่อบุคคลและสังคม  ซึ่งควรคู่แก่การศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและเป็นสิริมงคล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

5.1   ม.1/1   สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
            ม.1/2   วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  พร้อมยกเหตุผลประกอบ
            ม.1/3   อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
            ม.1/4   สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายคุณค่าด้านวรรณศิลป์ในวรรณคดีเรื่องสุภาษิตพระร่วงได้

2. วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์วรรณคดีเรื่องสุภาษิตพระร่วงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

การนำเสนอผลงาน

3. เกณฑ์                     

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้สุภาษิต
ชั่วโมง วิจักษ์วรรณคดี
เรื่อง วิจักษ์วรรณคดี (คุณค่าด้านวรรณศิลป์) 13 ก.ค. 64 (มีใบงาน)