สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       สำนวนที่มีใช้ในชีวิตประจำวันควรใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์และบริบทต่างๆ เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิผล และผู้ฟังหรือผู้อ่านก็จะสามารถตีความและเข้าใจสำนวนนั้นได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 4.1   ม.1/6   จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของสำนวน สุภาษิต และคำพังเพยได้

2. จำแนกความแตกต่างของสำนวนที่เป็นสุภาษิตและคำพังเพยได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

การนำเสนอผลงาน

3. เกณฑ์                     

3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3.2 ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้สุภาษิต
ชั่วโมง สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
เรื่อง สำนวน สุภาษิต คำพังเพย 6 ก.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้)