สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสียงในภาษา หมายถึง เสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาเพื่อสื่อความหมายระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เพื่อสนองความต้องการต่าง ๆ เช่น เพื่อขอความช่วยเหลือ เพื่อขอความรู้ เพื่อแสดงความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 4.1  ม.1/1  อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย

          2. อธิบายความสำคัญของเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

การนำเสนอผลงาน

3. เกณฑ์                     

3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3.2 ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานอ่านเขียน
ชั่วโมง เสียงในภาษาไทย (เสียงวรรณยุกต์)
เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงวรรณยุกต์) 22 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)