สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสียงในภาษา หมายถึง เสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาเพื่อสื่อความหมายระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เพื่อสนองความต้องการต่าง ๆ เช่น เพื่อขอความช่วยเหลือ เพื่อขอความรู้ เพื่อแสดงความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 4.1  ม.1/1  อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของเสียงในภาษาไทยได้

2. อธิบายที่มาของเสียงในภาษาไทยได้

3. อธิบายชนิดของเสียงในภาษาไทยได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

การนำเสนอผลงาน

3. เกณฑ์                      

3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3.2 ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานอ่านเขียน
ชั่วโมง เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ)
เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ) (1) 15 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้)