สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านจับใจความสำคัญเป็นทักษะการอ่านที่ควรฝึกฝน   ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้อย่างรวดเร็วและเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการอ่านที่ดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.1   ม.1/2   จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการอ่านจับใจความสำคัญ

          2. จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

ตรวจใบงาน เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ

3. เกณฑ์                      

3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3.2 ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานอ่านเขียน
ชั่วโมง การอ่านจับใจความสำคัญ
เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ 10 มิ.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้)