สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การคัดลายมือมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาไปสู่ทักษะการเขียน  และแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจ  ศรัทธา  และรักการเขียนภาษาไทยอันเป็นมรดกและภาษาประจำชาติของไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 2.1   ม.1/1   คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. อธิบายลักษณะของการคัดลายมือ

2. อธิบายหลักการคัดลายมือ

           3. สามารถคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามแบบที่กำหนดให้ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

1.1 สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

2.1 ประเมินการคัดลายมือ

3. เกณฑ์                       

3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3.2 ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ  2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานอ่านเขียน
ชั่วโมง การคัดลายมือ
เรื่อง การคัดลายมือ 8 มิ.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้)