สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การท่องจำหรือท่องบทอาขยาน  เป็นการอ่านออกเสียงที่อาศัยความจำโดยไม่ดูบทอ่านต้องใช้ความสามารถในการจำบทท่องจำ  อ่านให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์และทำนองเสนาะของบทร้อยกรองนั้นๆ สอดคล้องกับอารมณ์ในบทอ่าน  โดยอ่านให้ไพเราะถูกต้องคล่องแคล่วเกิดภาพพจน์ได้รสได้อารมณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1  ม.1/1   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายและประเภทของบทอาขยานได้

2. อธิบายหลักการท่องบทอาขยานได้

3. ท่องจำบทอาขยานได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. เครื่องมือ

2.1  แบบประเมินความสามารถใน การอ่านบทอาขยาน

3. เกณฑ์                       

3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3.2 ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานอ่านเขียน
ชั่วโมง บทอาขยาน
เรื่อง บทอาขยาน 7 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้และบทอาขยาน)