สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว เป็นการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน และมีลีลาการอ่านเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ไปสู่ผู้ฟัง ทำให้เกิดความคล้อยตามไปกับ
เรื่องราวหรือบทประพันธ์ที่อ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1   ม.1/1   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของการอ่านออกเสียงได้    

2. อธิบายหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วได้   

3. อ่านร้อยแก้วได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

1.2 ตรวจใบงาน

2. เครื่องมือ

2.1แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

2.2 แบบบันทึกการตรวจใบงาน

3. เกณฑ์

3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

 

 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานอ่านเขียน
ชั่วโมง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 1 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)