สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การละครไทยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยอดีตและมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการแสดงเรื่อยมาจนมาถึงปัจจุบัน ในการแสดงละครจำเป็นต้องอาศัยความรู้พื้นฐานในเรื่องของการสร้างสรรค์การแสดง องค์ประกอบของการแสดง รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

 ด้านความรู้

 - ละครไทยแบบปรับปรุงขึ้นใหม่

 ด้านทักษะและกระบวนการ

 - อธิบายละครไทยแบบปรับปรุงขึ้นใหม่

 - อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อละคร

 ด้านคุณลักษณะ

 - ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน

 - ชื่นชมและเห็นประโยชน์ของการแสดงละคร

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

 ด้านความรู้

 - ละครไทยแบบปรับปรุงขึ้นใหม่

 ด้านทักษะและกระบวนการ

 - อธิบายละครไทยแบบปรับปรุงขึ้นใหม่

 - อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อละคร

 ด้านคุณลักษณะ

 - ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน

 - ชื่นชมและเห็นประโยชน์ของการแสดงละคร

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ท22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การละครไทย (Rerun)
ชั่วโมง ละครไทยแบบปรับปรุงขึ้นใหม่
เรื่อง ละครไทยแบบปรับปรุงขึ้นใหม่ 30 มี.ค. 64 (มีวีดิโอและใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูโชติกา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูโชติกา สมพงษ์