สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การละครไทยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยอดีตและมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการแสดงเรื่อยมาจนมาถึงปัจจุบัน ในการแสดงละครจำเป็นต้องอาศัยความรู้พื้นฐานในเรื่องของการสร้างสรรค์การแสดง องค์ประกอบของการแสดง รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

ด้านความรู้

- รู้และเข้าใจละครไทยแบบดั้งเดิม

ด้านทักษะและกระบวนการ

- อธิบายละครไทยแบบดั้งเดิม

ด้านคุณลักษณะ

- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน

- ชื่นชมและเห็นประโยชน์ของการแสดงละคร

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1 วิธีการ

1.1 ตรวจแบบทดสอบ

1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2 เครื่องมือ

2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

2.3 แบบทดสอบ

3 เกณฑ์

3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

3.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ท22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การละครไทย (Rerun)
ชั่วโมง ละครไทยแบบดั้งเดิม
เรื่อง ละครไทยแบบดั้งเดิม 23 มี.ค. 64 (มีวีดิโอและบัตรภาพประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูโชติกา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูโชติกา สมพงษ์