สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. สิ่งของ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมีหลายอย่าง ซึ่งแต่ละอย่างทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกัน และสมบัติก็แตกต่างกัน บางอย่างทำจากวัสดุเพียงชนิดเดียว แต่บางอย่างทำมาจากวัสดุหลายชนิด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สำรวจวัตถุและระบุชนิดและสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องการใช้วัสดุในชีวิตประจำวันโดยสังเกตจากการ ตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

2. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล การลงความเห็นจากข้อมูล การตีความหมายและลงข้อสรุป  โดยสังเกตจากการตอบคำถามการอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

3. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว14101 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัสดุและสสาร (Rerun)
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ ๑ สมบัติทางกายภาพของวัสดุ (Rerun)
เรื่อง ความแข็งของวัสดุรอบตัว (30 มี.ค. 64)(มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว