สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ แผนที่ ภาพถ่ายจะช่วยให้เข้าใจลักษณะสำคัญทางกายภาพ และสิ่งต่างๆได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. เห็นความสำคัญและจำแนกประเภทของแผนที่ได้ถูกต้อง

๒. รู้และเข้าใจข้อมูลที่แสดงอยู่บนแผนที่ 
๓. มีทักษะและนำแผนที่ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

๑. การเข้าร่วมกิจกรรม

๒. การทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส14102 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของกลุ่มอาเซียน (Rerun)
เรื่อง สัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (2) (7 เม.ย. 64) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์ และ ครูสกุณา นกเทียน
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์ และ ครูสกุณา นกเทียน