สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. การแสดงความคิดเห็นและสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน
 2. การคัดลายมือ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. การอ่านและเขียนนิทานเรื่อง “กิ้งก่าได้ทอง”
 2. การสรุปใจความสำคัญและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
 3. การคัดลายมือ

ทักษะ

 1. อ่านเขียนนิทานเรื่อง “กิ้งก่าได้ทอง” ได้
 2. สรุปข้อคิด ใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้
 3. คัดลายมือได้ถูกต้องสวยงาม

คุณธรรม

 1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 2. มีความรับผิดชอบ
 3. รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

 1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 2. ประเมินการอ่านออกเสียง
 3. ตรวจผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 อ่านคล่อง ท้องถิ่น (การอนุรักษ์การละเล่นเด็กไทย) (Re-run)
ชั่วโมง นิทานพื้นบ้าน
เรื่อง นิทานพื้นบ้าน (1) 9 เม.ย. 2564 (มีใบงานและใบความรู้)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง