สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บทร้องเล่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. การอ่าน เขียนบทร้องเล่น มอญซ่อนผ้า
 2. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทร้องเล่นและสรุปข้อคิดเห็น
 3. การบอกความหมายของบทร้องเล่น

ทักษะ

 1. อ่านและเขียนบทร้องเล่นมอญซ่อนผ้าได้
 2. บอกวิธีการเล่นมอญซ่อนผ้าและบอกประโยชน์ที่ได้จากการเล่น
 3. บอกความหมายของบทร้องเล่นได้

คุณธรรม

 1. ซื่อสัตย์
 2. มีความรับผิดชอบ
 3. รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

 1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 2. ประเมินการอ่านและการเขียน
 3. ตรวจผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 อ่านคล่อง ท้องถิ่น (การอนุรักษ์การละเล่นเด็กไทย) (Re-run)
ชั่วโมง การละเล่นเด็กไทย
เรื่อง การละเล่นเด็กไทย (2) 8 เม.ย. 2564 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง