สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำที่ใช้ บัน บรร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. บทร้อยกรองคำที่ออกเสียงบัน บรร
 2. การอ่านออกสียงบทร้อยกรองคำที่ออกเสียงบัน บรร
 3. การแต่งประโยค

ทักษะ

 1. อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง คำที่ออกเสียงบัน และเขียน บัน ได้
 2. อ่านออกสียงบทร้อยกรองคำที่ออกเสียงบันแต่เขียน บรร ได้
 3. แต่งประโยคได้ถูกต้อง

คุณธรรม

 1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 2. มุ่งมั่นในการทำงาน
 3. รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

 1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 2. ประเมินการอ่านเขียน
 3. ตรวจผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 รื่นรมย์จินตนาการ (ประเพณีไทย) (Re-run)
ชั่วโมง บทร้อยกรอง บัน บรร
เรื่อง บทร้อยกรอง บัน บรร (2) 5 เม.ย. 2564 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง