สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

-

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

-

การวัดผลและประเมินผล

-

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย ดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นป.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง เพลงพื้นบ้าน
เรื่อง เพลงพื้นบ้าน 18 มี.ค. 64 (มีสื่อวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล