สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    งานประดิษฐ์มีคุณค่าต่อตนเอง ต่อท้องถิ่นและต่อประเทศชาติ เราสามารถแบ่งตามลักษณะของงานได้ ๒ ประเภท คือ งานประดิษฐ์ทั่วไปเป็นงานประดิษฐ์ที่ไม่มีความเป็นมาจากบรรพบุรุษหรือท้องถิ่น เป็นงานประดิษฐ์ที่บุคคลทั่วไป เช่น ดอกไม้จากเศษวัสดุเหลือใช้ หมวก ตุ๊กตา เครื่องใช้ต่าง ๆ อีกประเภท คือ งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยเป็นงานประดิษฐ์ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษหรือ งานประดิษฐ์ที่มีเฉพาะในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยส่วนมากจะเป็นการสืบทอดจากผู้ใหญ่ในครอบครัวมาสู่ลูกหลาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          1.  ม.ฐ. ง 2.1 ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วมกัน

          2.  ม.ฐ. ง 2.1 ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

           1. อธิบายคุณค่าของงานประดิษฐ์ได้

            2. บอกประเภทของงานประดิษฐ์ในท้องถิ่น หรือของแต่ละภูมิภาคได้

การวัดผลและประเมินผล

 - สังเกตการณ์การทำกิจกรรม

- สังเกตพฤติกรรมกระบวนการทำงาน

- ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย ช่างคิดซ่อมแซม (Rerun)
ชั่วโมง คุณค่าของงานประดิษฐ์ และงานประดิษฐ์ที่มีในท้องถิ่น/ภูมิภาค
เรื่อง คุณค่าของงานประดิษฐ์ และงานประดิษฐ์ที่มีในท้องถิ่น/ภูมิภาค 30 มี.ค. 2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ