สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  งานประดิษฐ์เป็นการนำวัสดุหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้มาประกอบเป็นของใช้ใหม่ๆ ตามความต้องการเพื่อประโยชน์ใช้สอย งานประดิษฐ์มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน ของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณ เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนาซึ่งในการทางาน ต้องมีกระบวนการในการทางานเพื่อให้งานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นการประหยัดและ ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

      1.  ม.ฐ. ง 2.1 ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วมกัน

      2.  ม.ฐ. ง 2.1 ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. บอกประโยชน์ของการทำงานประดิษฐ์ได้

        2. อธิบายการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าได้

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตการณ์การทำกิจกรรม

- สังเกตพฤติกรรมกระบวนการทำงาน

- ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย ช่างคิดซ่อมแซม (Rerun)
ชั่วโมง ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานประดิษฐ์
เรื่อง ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานประดิษฐ์ 23 มี.ค. 2564 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ