สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

งานประดิษฐ์เป็นการนำวัสดุหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้มาประกอบเป็นของใช้ใหม่ๆ ตามความต้องการเพื่อประโยชน์ใช้สอย งานประดิษฐ์มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน ของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณ เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนาซึ่งในการทางาน ต้องมีกระบวนการในการทางานเพื่อให้งานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นการประหยัดและ ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  ตัวชี้วัด  

         1.  ม.ฐ. ง 2.1 ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วมกัน

         2.  ม.ฐ. ง 2.1 ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

          ประดิษฐ์แจกันจากขวดพลาสติกตามขั้นตอนและวิธีการทำได้

การวัดผลและประเมินผล

 1. สังเกตการณ์การทำกิจกรรม

 2. สังเกตพฤติกรรมกระบวนการทำงาน

3. ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย ช่างคิดซ่อมแซม (Rerun)
ชั่วโมง การประดิษฐ์แจกันจากขวดพลาสติก
เรื่อง การประดิษฐ์แจกันจากขวดพลาสติก 16 มี.ค. 2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ