สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา
ชั่วโมง การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา
เรื่อง การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา ตอนที่ 2 25 มี.ค. 64 (ไม่มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.