สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย ปริมาตรและพื้นที่ผิวของพีระมิด
ชั่วโมง ปริมาตรและพื้นที่ผิวของพีระมิด
เรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิวของพีระมิด ตอนที่ 3 28 ม.ค. 64 (ไม่มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.