สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม
ชั่วโมง มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม
เรื่อง มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม ตอนที่ 1 21 ธ.ค. 63 (ไม่มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.