สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ชั่วโมง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 2
เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 2 7 ธ.ค. 63 (ไม่มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.