สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   การแก้โจทย์ปัญหาสามารถทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ดำเนินการตามแผน และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

     ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่มีการทด และมีการกระจายได้

 ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.  แก้ปัญหา

 2.  สื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 7 เวลา
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา แบบมีการทดและมีการกระจาย (1) วันที่ 30 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์