สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเปลี่ยนหน่วยเวลาจากหน่วยใหญ่ไปหน่วยย่อย หรือจากหน่วยย่อยไปหน่วยใหญ่  ต้องใช้ความรู้ของความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาหรือที่เรียกว่า มาตรเวลา มาช่วยในการเปลี่ยนหน่วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถเปลี่ยนหน่วยเวลาจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยได้

 ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.  แก้ปัญหา

2.  สื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 7 เวลา
เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยเวลาจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อย วันที่ 24 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์