สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 บันทึกกิจกรรมประจำวัน เป็นเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โดยได้จดบันทึกไว้ ซึ่งอาจเริ่มต้นด้วยการเขียนวัน เดือน พ.ศ. ไว้ส่วนบนของบันทึก ด้านซ้ายมือบันทึกเวลา ด้านขวามือของเวลาจะบันทึกกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติในเวลานั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

   ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนบันทึกกิจกรรมประจำวันได้อย่างถูกต้อง

   ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร   สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 7 เวลา
เรื่อง การเขียนบันทึกกิจกรรมประจำวัน วันที่ 23 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์