สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ปฏิทินมีหลายแบบใช้บอกวัน  เดือน  ปี  และวันสำคัญต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

     ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านปฏิทินได้อย่างถูกต้อง

 ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร   สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 7 เวลา
เรื่อง การอ่านปฏิทิน วันที่ 19 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์