สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.การบันทึกรายรับรายจ่ายลงในตารางให้เป็นหมวดหมู่ จะช่วยให้อ่านรายรับ รายจ่ายได้สะดวกและชัดเจนขึ้น   

2.เงินคงเหลือเท่ากับรายรับลบด้วยรายจ่าย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านบันทึกรายรับรายจ่ายได้ เมื่อกำหนดรายรับรายจ่ายให้

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

  เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร   สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 6 เงิน
เรื่อง การบันทึกรายรับ รายจ่าย (1) วันที่ 12 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์