สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การแก้โจทย์ปัญหาเริ่มจากการทำความเข้าใจโจทย์ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา  ดำเนินการตามแผน และตรวจสอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

     ด้านความรู้

          เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับเงินที่มีหน่วยเป็นบาทและสตางค์ หาคำตอบและแสดงวิธีทำ พร้อมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลหรือความถูกต้องของคำตอบได้

       ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

           เพื่อให้นักเรียนสามารถ

          1. แก้ปัญหา

          2. สื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 6 เงิน
เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับเงินหน่วยเป็นบาท และสตางค์ (2) วันที่ 10 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์