สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.การบอกจำนวนเงินทั้งหมดเป็นการนำค่าของเงินเหรียญและธนบัตรแต่ละชนิดมารวมกัน

2.การเขียนจำนวนเงินอาจเขียนโดยใช้จุดคั่นระหว่างจำนวนเงินที่มีหน่วยเป็นบาทกับจำนวนเงินที่มีหน่วยเป็นสตางค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1. บอกจำนวนเงินทั้งหมดเป็นบาทและสตางค์ เมื่อกำหนดจำนวนเงินเหรียญและธนบัตรให้จำนวนหนึ่งได้

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนและอ่านจำนวนเงินโดยใช้จุดได้

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 6 เงิน
เรื่อง การบอกจำนวนเงินทั้งหมดเป็นบาทและสตางค์และ การเขียนบอกจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน วันที่ 2 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์