สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  แผนภูมิแท่ง เป็นการใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก แสดงจำนวนหรือปริมาณของสิ่งต่าง ๆ โดยให้ความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดงจำนวนแต่ละรายการ และรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นต้องมีความกว้างเท่ากันและเริ่มต้นจากแนวเดียวกัน

2.  ส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งประกอบด้วย ชื่อแผนภูมิและตัวแผนภูมิ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านข้อมูลและอภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิแท่งที่กำหนดให้

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำเสนอ

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. ตรวจแบบฝึกหัด

 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 5 สถิติ
เรื่อง การอ่านแผนภูมิแท่ง (1) วันที่ 27 ส.ค.62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์