สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  แผนภูมิรูปภาพเป็นการใช้รูปภาพแสดงจำนวนหรือปริมาณของสิ่งต่าง ๆ โดยรูปภาพที่แทนสิ่งเดียวกัน ต้องเป็นรูปภาพที่เหมือนกัน และมีขนาดเท่ากัน

2.  ส่วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพมีดังนี้

-  ชื่อแผนภูมิ

 -  ตัวแผนภูมิ

 -  ข้อกำหนด

3.  จำนวนรูปภาพในแผนภูมิ อาจไม่ใช่จำนวนที่แท้จริงของสิ่งต่าง ๆ

4.  จำนวนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ จะเป็นเท่าใด  ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในแผนภูมิ  และหาได้จากการนับเพิ่ม

หรือนำจำนวนรูปในแผนภูมิคูณกับจำนวนที่รูป 1 รูป ที่ใช้แทนตามข้อกำหนด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

     ด้านความรู้

          เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านข้อมูลและอภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดให้

     ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

          เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำเสนอ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 5 สถิติ
เรื่อง การอ่านแผนภูมิรูปภาพ (รูป 1 รูป แทนจำนวนมากกว่า 1 หน่วย) วันที่ 26 ส.ค.62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์