สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.ข้อมูลหมายถึง ข้อเท็จจริงของสิ่งที่สนใจ  ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวม อาจเป็นไปได้ทั้งข้อความและตัวเลข

2.การเก็บรวบรวมข้อมูล  อาจใช้วิธีการสังเกต  การนับ หรือการสอบถามก็ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม

2.  จำแนกและจัดประเภทข้อมูล

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำเสนอ

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. ตรวจผลการปฏิบัติกิจกรรม

3. ตรวจแบบฝึกหัด

 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 5 สถิติ
เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล (1) วันที่ 20 ส.ค.62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์