สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ชุดของจำนวนที่ซ้ำกันเป็นชุดๆเป็นแบบรูปซ้ำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

 เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกความสัมพันธ์ของจำนวนในแบบรูปและบอกจำนวนในแบบรูปได้  เมื่อกำหนดแบบรูปของจำนวนนับที่เป็นแบบรูปซ้ำให้

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

 เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.ให้เหตุผล

2.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

 

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด 4.12

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 4 แบบรูป
เรื่อง แบบรูปซ้ำ วันที่ 16 ส.ค.62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์