สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์แบบลดลงทีละเท่า ๆ กันเป็นแบบรูป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกจำนวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ 3  ทีละ 4 และทีละ 5

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1. ให้เหตุผล

2. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. ตรวจแบบฝึกหัด 4.10

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 4 แบบรูป
เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ 3 , 4 และ 5 วันที่ 14 ส.ค.62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์