สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การนับลดทีละ 25  เป็นการนับลบจากจำนวนเริ่มต้นทีละ 25 ต่อเนื่องกันไป

การนับลดทีละ 50  เป็นการนับลบจากจำนวนเริ่มต้นทีละ 50 ต่อเนื่องกันไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1. บอกจำนวนถัดไปที่ลดลงทีละ  25  เมื่อกำหนดจำนวนเริ่มต้นให้ได้

2. บอกจำนวนถัดไปที่ลดลงทีละ  50  เมื่อกำหนดจำนวนเริ่มต้นให้ได้

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1. ให้เหตุผล

2. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. ตรวจแบบฝึกหัด 4.9

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 4 แบบรูป
เรื่อง การนับลดทีละ 25 และ การนับลดทีละ 50 วันที่ 13 ส.ค.62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์