สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การนับลดทีละ 3  เป็นการนับลดจากจำนวนเริ่มต้นทีละ 3 ต่อเนื่องกันไป

การนับลดทีละ 4  เป็นการนับลดจากจำนวนเริ่มต้นทีละ 4 ต่อเนื่องกันไป

การนับลดทีละ 5  เป็นการนับลดจากจำนวนเริ่มต้นทีละ 5 ต่อเนื่องกันไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1. บอกจำนวนถัดไปที่ลดลงทีละ 3 เมื่อกำหนดจำนวนเริ่มต้นให้ได้

2. บอกจำนวนถัดไปที่ลดลงทีละ 4 เมื่อกำหนดจำนวนเริ่มต้นให้ได้

3. บอกจำนวนถัดไปที่ลดลงทีละ 5 เมื่อกำหนดจำนวนเริ่มต้นให้ได้

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1. ให้เหตุผล

2. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. ตรวจแบบฝึกหัด 4.8

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 4 แบบรูป
เรื่อง การนับลดทีละ 3 , 4 และ 5 วันที่ 9 ส.ค.62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์