สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.การนับเพิ่มทีละ 3  เป็นการนับเพิ่มจากจำนวนเริ่มต้นทีละ 3 ต่อเนื่องกันไป 

2.การนับเพิ่มทีละ 4  เป็นการนับเพิ่มจากจำนวนเริ่มต้นทีละ 4 ต่อเนื่องกันไป 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.บอกจำนวนถัดไปที่เพิ่มขึ้นทีละ 3   เมื่อกำหนดจำนวนเริ่มต้นให้ได้

2.บอกจำนวนถัดไปที่เพิ่มขึ้นทีละ 4   เมื่อกำหนดจำนวนเริ่มต้นให้ได้

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.ให้เหตุผล

2.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

 

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด 4.4

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 4 แบบรูป
เรื่อง การนับเพิ่มทีละ3 และการนับเพิ่มทีละ 4 วันที่ 5 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์