สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.    ระบบสุริยะ มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วยดาวเคราะห์แปดดวงเป็นบริวาร ซึ่งดาวเคราะห์แต่ละดวงมีลักษณะที่แตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับระบบสุริยะ

การวัดผลและประเมินผล

๑. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องระบบสุริยะโดยสังเกตจากการ ตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๒. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสร้างแบบจำลอง การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล  โดยสังเกตจากการตอบคำถามการอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๓. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว14101 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ระบบสุริยะและปรากฏการณ์ดาราศาสตร์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 ระบบสุริยะของเรา
เรื่อง ระบบสุริยะ(2) (12 มี.ค. 64)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว