สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ของเหลวมีปริมาตรคงที่  และเมื่อเทของเหลวในภาชนะต่าง ๆ ของเหลวจะมี รูปร่างตามภาชนะที่บรรจุของเหลวนั้น แสดงว่าของเหลวมีรูปร่างไม่คงที่ นอกจากนี้ของเหลวมีสมบัติที่ผิวหน้าของของเหลวรักษาระดับในแนวราบไม่ว่าจะ เอียงภาชนะที่บรรจุของเหลวในทิศทาง ใดก็ตาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สังเกตและอธิบายเกี่ยวกับปริมาตรและรูปร่างของของเหลว

การวัดผลและประเมินผล

๑. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องของเหลวโดยสังเกตจากการ ตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๒. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การวัด การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส การลงความเห็นจากข้อมูล  โดยสังเกตจากการตอบคำถามการอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๓. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว14101 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัสดุและสสาร
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ ๒ สถานะของสาร
เรื่อง ของเหลว(3) (26 ม.ค. 64)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว