สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ลักษณะทางกายภาพของกลุ่มอาเซียนประกอบไปด้วย ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ  และทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของประเทศในกลุ่มอาเซียน
  2. บอกลักษณะสำคัญทางกายภาพของกลุ่มประเทศอาเซียนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การเข้าร่วมกิจกรรม

2. การทำใบงาน

 

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส14102 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของกลุ่มอาเซียน
เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศในกลุ่มอาเซียน (24 ก.พ. 64) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์ และ ครูสกุณา นกเทียน
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์ และ ครูสกุณา นกเทียน