สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก จะทำให้เข้าใจเรื่องราวและการดำเนินชีวิตของประชากรที่อยู่ในประเทศสมาชิกได้ดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนได้

       2.ปฏิบัติตนตามเหตุผลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1.   การเข้าร่วมกิจกรรม

2.  การทำใบงาน

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส14102 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 เพื่อนบ้านของเรา
เรื่อง ความเหมือนและความต่างของประเทศในกลุ่มอาเซียน (1) (27 ม.ค. 64) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์ และ ครูสกุณา นกเทียน
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์ และ ครูสกุณา นกเทียน