สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แนวคิด / ความคิดรวบยอด 
การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เด็กสามารถสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง ตามความคิดความรู้สึกได้

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง ตามความคิดความรู้สึก


ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2563/2
หน่วย เศรษฐกิจพอเพียง
ชั่วโมง เศรษฐกิจพอเพียง (1) 11 ม.ค. 2564
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง(1) 11 ม.ค. 64
แผนการสอน ครูปาริชาติ ชัยงาม
ครูผู้สอน ครูปาริชาติ ชัยงาม