สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง ตามความคิดความรู้สึกได้

2. เด็กสามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง ตามความคิดความรู้สึก
2. สังเกตพฤติกรรมปฏิบัติตนตามมารยาทไทย

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2563/2
หน่วย ค่านิยมไทย
ชั่วโมง ค่านิยมไทย (4) 29 ธ.ค. 2563
เรื่อง ค่านิยมไทย (4) 29 ธ.ค. 63
แผนการสอน ครูปาริชาติ ชัยงาม
ครูผู้สอน ครูปาริชาติ ชัยงาม