สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง
2. การเคลื่อนไหวตามเสียงดนตรี


         

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
2. เด็กสามารถพัฒนาการคิดและจินตนาการได้
3. เด็กสามารถฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
2. สังเกตพฤติกรรมการพัฒนาการคิดและจินตนาการ
3. สังเกตพฤติกรรมการฟังและการปฏิบัติตามสัญญาณ


ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2563/2
หน่วย รู้รอบปลอดภัย
ชั่วโมง รู้รอบปลอดภัย (3) 3 ธ.ค. 2563
เรื่อง รู้รอบปลอดภัย(3) 3ธ.ค.63
แผนการสอน ครูปาริชาติ ชัยงาม
ครูผู้สอน ครูปาริชาติ ชัยงาม